Almanya’dan sınırdışı edilme

Almanya’da oturum sahibi olupta işlediği uyuşturucu suçundan dolayı sınırdışı edilmiş bir okurumuz, kendisinin tekrar Almanya’ya giriş hakkının olup olmadığını bize sormaktadır. Hatırlayacağınız gibi köşemizde bu konuya bir kaç defa yer vermiştik. Ama köşemizi takip edemeyen veya okumayanlar için bu önemli gördüğümüz konu tekrar buraya işlemekte ve okurumuza cevap vermekte yarar görüyoruz.

***
Öncellikle altını çizerek belirtelim ki, Almanya’da normal oturum hakkına sahip bir yabancı işlediği adli suçlardan dolayı en az 3 senelik kesinleşmiş hapis cezasına çarpıtılması durumunda, eğer sınırdışı edilmenin önünde ciddi bir bir engel bulunmuyorsa, Almanya’dan sınırdışı edilebilir.
Bu duruma ilişkin verilmişt onlarca mahkeme kararı bulunmaktadır. En son Federal İdare Mahkemesi’nin 13 Aralık 2012 tarihinde gördüğü davada, Alman Uyuşturucu Maddeler Kanunu’na göre suç işleyen suçlunun toplumun güvenliğini tehdit ettiğine kanaat getirerek bir Türkiyeli’nin sınırdışı edilmesine karar vermişti.  Mahkeme defalarca uyuşturucu suçundan mahkum olan bir Türkiyeli’nin ‘Türkiye-AB Ortaklık Hukuku’nun (EWG/Türkei 1/80 – ARB 1/80) 14. paragrafına göre sınırdışı edilmesi önünde herhangi bir engelin olmadığına karar verdi. Aynı mahkeme suçlunun ancak 9 yıl sonra Almanya’ya tekrar giriş yapabileceğini de karara bağladı. (Karar Dosya Nr: Bundesverwaltungsgericht, BVerwG 1 C 20.11, 13.12.2012)
Yukarıda bahsettiğimiz sebeplerden dolayı sınırdışı edilmiş bir yabancının tekrar Almanya’ya giriş yapma ve yerleşme hakkının olup olmadığı kişinin şahsi durumuna bağlı olarak değişebilir. Kişinin Almanya’ya giriş yasağının ne kadar süreli olduğu ilgili yabancılar dairelerinden öğrenilebilir.

01 Ocak 2005 tarihli Alman Göç Yasası’nda bu durum şu şekilde izah edilmiştir:
53. Madede Zorunlu Sınırdışı Etme
Bir yabancı,
1.kasten işlenmiş bir veya birden fazla suç nedeniyle en az 3 yıllık kesinleşmiş bir hapis veya gençlik cezasına çarptırılmış olması veya 5 yıl içinde kasten işlenmiş suçlar nedeniyle toplam en az 3 yıllık birden fazla hapis veya gençlik cezasına çarptırılmış olması veya kesinleşmiş son kararda ihtiyati tutuklama kararının verilmiş olması,
2. Uyuşturucu Maddeler Kanunu’na göre kasten işlenmiş bir suç, Ceza Kanunu’nun ‘125 a’ maddesinin 2. cümlesinde belirtilen şartlar altında işlenmiş bir asayişi ihlal suçu veya yasaklanmış bir kamuya açık toplantı veya yasaklanmış bir yürüyüş çerçevesinde Ceza Kanunu’nun 125. maddesine göre işlenmiş bir asayişi ihlal suçu nedeniyle en az 2 yıllık kesinleşmiş bir gençlik cezasına veya bir hapis cezasına çarptırılmış ve cezanın infazının tecil edilmemiş olması veya,
3. 96. veya 97. madde hükümlerine göre yabancıları yasadışı yollardan ülkeye getirme suçu nedeniyle kesinleşmiş bir hapis cezasına çarptırılmış ve cezanın infazının tecil edilmemiş olması hallerinde sınırdışı edilir.

Türkiye-AB Ortaklık Hukuku (EWG/Türkei 1/80 – ARB 1/80)
* Bir üye ülkede, 1/8O sayılı OKK hükümlerine göre çalışma ve ikamet hakkına sahip olan bir Türk vatandaşının bu hakları; 1/80 sayılı OKK’nın 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası hükmüne göre ancak, kamu yararı, kamu güvenliği ve kamu sağlığı gerekçeleriyle sınırlandırılabilir; dolayısıyla bu hakları haiz bir Türk vatandaşının ikamet izninin sona erdirilmesi ve hakkında “sınırdışı kararı“ verilmesi konusunda üye ülkelerin idari mercileri, kendi ülkelerinin yabancılar mevzuatı hükümlerini değil, 1/8O sayılı OKK’nın 14’üncü maddesi hükmünü uygulamak durumundadırlar. Bir Türk vatandaşı, “diğer yabancılar üzerinde caydırıcı etki sağlamak” amacıyla bulunduğu üye ülkeden sınırdışı edilemez. Bu hakları haiz Türk vatandaşları, bulundukları üye ülkenin idari ve yargı mercileri nezdinde bu hükme dayanarak hak talebinde bulunabilirler.
* Bir Türk işçisi, 1/80 sayılı OKK’nın 7’nci maddesinin 2’nci fıkrasında yer alan şartları yerine getirmek suretiyle kazandığı her türlü işe girme hakkından doğan ikamet hakkını, sadece 1/80 sayılı OKK’nın 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrasında belirtilen hallerde (kamu düzeni, kamu güvenliği ve kamu sağlığı nedenlerine bağlı kısıtlamalar) veya bulunduğu üye ülkeyi haklı nedenler olmaksızın önemsiz sayılamayacak bir süre terk etmiş olması halinde kaybeder.

Reference :  Bir baska internet sitesinden alinmistir, Lütfen googledan arastirim ( yeniozgurpolitika.org )
YEK-KOM Beratungsstelle
Adres: Graf Adolf Str. 
70a,40210 Düsseldorf